Klauzula informacyjna – RODO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Wypełniając obowiązek informacyjny w zakresie ochrony danych osobowych na podstawie art. 13 ust. l i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 20 l 6 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanym dalej „RODO” i dbając o Państwa dane osobowe przetwarzane przez nas informujemy, że:

Administrator Danych

Administratorem Państwa danych osobowych będzie AEROGRAFIX Tomasz Jastrzębski, ul.Szymanowskiego 4;  41-219 Sosnowiec, tel: 505 502 747, email: aerografix@onet.pl

Cel i podstawy przetwarzana:

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w celu i na podstawie:

a)       przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonania umowy i podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy tej umowy – art. 6 ust. 1 lit. B RODO;

b)       wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – art. 6 ust. 1 lit. C RODO; tj.: przepisów podatkowych, ubezpieczeniowych oraz przepisów związanych z prowadzoną działalnością;

c)      wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią – art. 6 ust. 1 lit. F RODO tj. dochodzenia roszczeń z tytułu wykonywanej działalności wobec osób, której wykonane są usługi w zakresie prowadzonej działalności.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, z którymi zawarliśmy umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie realizacji celów przetwarzania, jak również podmioty uprawnione do obsługi doręczeń.

Okres przechowywania danych

Państwa dane przechowywane będą:

a)       do momentu wycofania Państwa zgody w przypadku przetwarzania danych osobowych na jej podstawie i przez okres 36 miesięcy;

b)       przez okres trwania umowy i okres 5 lat po zakończeniu umowy;

c)       na podstawie prawa zgodnie z wytycznymi w tym zakresie;

d)      wynikających z prawnie uzasadnionego interesu administratora tj. do momentu wygaśnięcia roszczeń.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4) usunięcia danych osobowych po ustaniu celu przetwarzania;

5)  wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe:

a) w celu realizacji umowy;

b) na podstawie przepisów prawa w celu realizacji obowiązku prawnego;

c) uzasadnionego interesu Administratora dotyczącego roszczeń z tytułu sprzedaży i oferowanych usług